user warning: Expression #8 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'romaeduc_web.node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT DISTINCT(node.nid) AS nid, node.title AS node_title, node_data_field_publication.field_publication_fid AS node_data_field_publication_field_publication_fid, node_data_field_publication.field_publication_list AS node_data_field_publication_field_publication_list, node_data_field_publication.field_publication_data AS node_data_field_publication_field_publication_data, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta AS node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta FROM node node LEFT JOIN ( content_field_related_publications node_data_field_related_publications INNER JOIN node node_node_data_field_related_publications ON node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications.vid ) ON node.nid = node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.vid LEFT JOIN node node_node_data_field_related_publications_1 ON node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid = node_node_data_field_related_publications_1.nid LEFT JOIN content_type_publication node_data_field_publication ON node.vid = node_data_field_publication.vid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications_1.vid = node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.vid WHERE (node.status = 1 OR (node.uid = 0 AND 0 <> 0) OR 0 = 1) AND (node.type in ('publication')) AND (node_node_data_field_related_publications.nid = 269 ) GROUP BY nid ORDER BY node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta ASC LIMIT 0, 3 in /home/romaeduc/old/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 807.

РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД (РОФ)

Цели на РОФ

Основната целта на Ромски Образователен Фонд е да спомага за заличаването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.

Дейности на РОФ

Ромският Образователен Фонд действа в четири приоритетни области:

- Грантове на РОФ се предоставя на проекти, които са съвместими с целите и принципите на РОФ и са одобрени от Управителния съвет на РОФ. Типовете грантове включват подобряване на достъпа на ромските деца до предучилищна подготовка; подобряване на методите на преподаване и капацитета на училищния персонал в мултиетническа среда; повишаване на мотивацията на ромската общност и въвличането на общността в образователните системи; развитие и подобряване на извънкласни дейности за ромските ученици, подобряване на образованието за възрастни, намаляване на икономическите и административните бариери за достъп на ромите до всички нива на образование; и въвеждане на ромски език и култура в учебните програми.

- Развитие на политики и техническo подпомагане на РОФ включва изследвания; стратегическо развитие; образователни дейности и консултации, които подкрепят основните цели на РОФ чрез подпомагане на финансираните от РОФ проекти и програми, постигане на техните цели и развитие на условията за диалог с  правителствата и гражданското общество по образователната реформа и ромското включване.

- Комуникиране и застъпничество на РОФ се фокусира върху реформи в политиките, насочени към изработване на политики и програми. Това включва добра и надеждна информация по въпросите на ромското образование, както и преглед на въздействието и ефективността на последните реформи и дейности от страна на правителствата и гражданското общество. Също така, предоставяне на трибуна за дебати на различните страни по проблемите на ромското образование така, че различните гледни точки да бъдат взети под внимание. Тази обмяна на информация и опит между редица актьори, въвлечени в ромското образование, ще гарантира, че енергията няма да е изгубена, а обмяната на практики ще изгради общо знание.

- Разнообразната стипендианска програма (the Roma Memorial University Scholarship Fund) за ромски студенти е на базата на открит конкурс. Финансирана от РОФ, програмата предоставя грантове на около 700 студенти всяка година по бакалавърски и магистърски програми. Приоритетните области за подкрепа са хуманитарните науки: право, журналистика, политология, социология, педагогика и история.

В съгласие с нашите ангажименти за прозрачност, дейността на Ромски Образователен Фонд е детайлно описана в Указанията за работа (operational guidelines). Всяка промяна на визираните Указания за работа следва да бъде одобрена от Управителния съвет на РОФ. Указанията за работа се отнасят до дейността на РЕФ, а също и до Управителния съвет на РОФ и всички партньори и грантополучатели на РОФ. Указанията за работа, също така, се отнасят до анекси, формата за различни доклади и формиляри.


Съгласно ангажиментите за равни възможности за роми, РОФ се администрира в голяма част от роми, които съставляват 2/3 от персонала и консултантите, наети от РОФ.

Как и защо е създаден РОФ

Първата регионална конференция по ромските въпроси на високо ниво: „Ромите в разширена Европа: предизвикателства за бъдещето” е била организирана в гр. Будапеща, Унгария, през юли 2003 год. Държави-участници са България, Хърватска, Чехия, Унгария, Словакия, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора. Конференцията е съфинансирана от Световната банка, Институт „Отворено общество” (OSI), Европейската Комисия, ПРООН, Банката за развитие на Съвета на Европа и правителствата на Унгария, Финландия и Швеция. Конференцията е приключила с:

(а) създаване на Декада на ромското включване 2005-2015, през време на която страните ще се фокусират върху намаляване на последиците за ромите от неравностойното развитие  в ключови показатели на икономическо и човешко развитие; и   
(б) създаване на международен Ромски Образователен Фонд.

По време на конференцията Световната банка се ангажира да осъществи техническата работа, необходима за създаването на Образователния Фонд в едногодишен срок, с консултациите на международни организации и донори, роми и други ключови партньори. На основата на тази техническа работа през декември 2004 год. на международната донорска конференциа в гр. Париж, Франция, се анонсира създаването на Фонда.
Приблизително около 34 милиона евро бяха предоставени на Ромски Образователен Фонд за периода 2005 – 2015 г. от 8 донори – държави (Канада, Гърция, Ирландия, Холандия, Словения, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство), частни донори и големи агенции (Централната Европейска банка и Световната банка). 
На 12 май 2005 г. Ромски Образователен Фонд бе регистриран като Швейцарска фондация и започна да действа с офиса си в Будапеща. На 17 Февруари 2006 г. Ромски Образователен Фонд бе регистрирана и като Унгарска фондация. Всяка фондация се председателсва от ром и има собствен Съвет на директори, съставен от представители на международни организации, публични личности, професори и неправителлствени организации.