user warning: Expression #8 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'romaeduc_web.node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT DISTINCT(node.nid) AS nid, node.title AS node_title, node_data_field_publication.field_publication_fid AS node_data_field_publication_field_publication_fid, node_data_field_publication.field_publication_list AS node_data_field_publication_field_publication_list, node_data_field_publication.field_publication_data AS node_data_field_publication_field_publication_data, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta AS node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta FROM node node LEFT JOIN ( content_field_related_publications node_data_field_related_publications INNER JOIN node node_node_data_field_related_publications ON node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications.vid ) ON node.nid = node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.vid LEFT JOIN node node_node_data_field_related_publications_1 ON node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid = node_node_data_field_related_publications_1.nid LEFT JOIN content_type_publication node_data_field_publication ON node.vid = node_data_field_publication.vid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications_1.vid = node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.vid WHERE (node.status = 1 OR (node.uid = 0 AND 0 <> 0) OR 0 = 1) AND (node.type in ('publication')) AND (node_node_data_field_related_publications.nid = 269 ) GROUP BY nid ORDER BY node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta ASC LIMIT 0, 3 in /home/romaeduc/old/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 807.

RÓMSKY VZDELÁVACÍ FOND

RÓMSKY VZDELÁVACÍ FOND


CIELE RVF


Cieľom RVF je prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov prostredníctvom programov a krokov, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane zbližovania vzdelávacích systémov. Hlavným cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu je podporovať rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík, ktoré prispievajú k včleňovaniu Rómov do vzdelávacích systémov.


AKTIVITY RVF


Rómsky vzdelávací fond operuje v štyroch základných oblastiach:
- RVF zabezpečuje financovanie projektov, ktoré sú v súlade s cieľmi a princípmi RVF, a ktoré sú schválené Radou  RVF. Typológia grantov zahŕňa zlepšený prístup rómskych detí do predškolských zariadení, zlepšovanie výučovacích metód a zvyšovanie kapacity školského personálu v  multikultúrnom prostredí, zvyšovanie motivácie rómskej komunity a jej participáciu na vzdelávacom systéme, posilnenie podpory Rómov po skončení štúdia, posilnenie vzdelávania dospelých, redukovanie ekonomických a administratívnych bariér pre prístup Rómov na všetky stupne vzdelávania a zapracovanie rómskej kultúry a jazyka do učebných osnov.
- politika RVF a technická podpora sa skladá zo štúdií, strategického rozvoja, vzdelávacích aktivít a poradenských služieb, ktoré podporujú celkové ciele RVF prostredníctvom finančnej podpory projektov a programov zo strany RVF, ktoré spĺňajú tieto ciele a vytvárajú priestor na dialóg s vládami krajín a občianskou spoločnosťou v otázkach reformy vzdelávania a inklúzie Rómov.
- komunikácia a obhajoba zo strany RVF sa sústreďuje na reformy politík vytváraním politík  a programov. Tieto aktivity zahŕňajú fundované a spoľahlivé informácie v otázkach rómskeho vzdelávania spolu s hodnotením dôsledku súčasných reforiem a aktivít ako vlád tak aj občianskej spoločnosti. Taktiež zabezpečuje platformu na diskusiu, ktorá zabezpečí, že názory rôznych strán sú brané do úvahy. Táto výmena informácií a skúseností medzi viacerými účastníkmi rómskeho vzdelávania zabezpečuje, že energia nie je mrhaná zbytočne, a že zdieľané skúsenosti vytvárajú spoločné povedomie.
- širokospektrálny štipendijný program (the Roma Memorial University Scholarship Fund) je z hľadiska oceňovania dosiahnutých výsledkov otvorenou súťažou pre rómskych študentov. Je financovaný prostredníctvom RVF a zabezpečuje granty približne pre 700 študentov vysokých škôl a univerzít každý rok. Prioritnými oblasťami podpory sú: právo, humanitné vedy (verejná správa, žurnalistika, politológia, sociológia, pedagogika a história). Študenti získájú podporu na základe dostupných zdrojov.
V súlade s našim záväzkom k prehľadnosti sú aktivity Rómskeho vzdelávacieho fondu definované v podrobných operačných stanovách. Akákoľvek úprava týchto stanov musí byť schválená Radou Rómskeho vzdelávacieho fondu. Stanovy sa týkajú zamestnancov RVF, ale tiež Rady RVF, všetkých  partnerov RVF a príjemcov grantov. V dodatku stanov sa nachádzajú vzory rôznych správ a formuláre.
Vzhľadom k jeho záväzku rovných šancí pre Rómov je Rómsky vzdelávací fond spravovaný z väčšej časti Rómami, ktorí tvoria dve tretiny celkového počtu zamestnancov a konzultantov RVF.


AKO A PREČO BOL RVF ZRIADENÝ


V júli 2003 sa v Budapešti konala prvá regionálna konferencia na najvyššej úrovni pod názvom: „Rómovia v expandujúcej Európe: Výzvy do budúcnosti“. Účastníckymi krajinami boli Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Macedónia, Rumunsko, Srbsko a Čierna hora a Slovenská republika. Konferencia bola spolufinancovaná Svetovou bankou, Open Society Institute (OSI), Európskou komisiou, UNDP, Radou Európskej rozvojovej banky a vládami Maďarska, Fínska a Švédska. Konferencia sa uzniesla na
 
(a) založení Dekády Rómskej inklúzie 2005 – 2015, počas ktorej by sa krajiny mali sústrediť na zníženie rozdielov v kľúčových výsledkoch ekonomického a ľudského rozvoja; a
(b) založení medzinárodného Rómskeho vzdelávacieho fondu.
Na konferencii sa Svetová banka zaviazala zabezpečiť technické aktivity potrebné pre založenie Vzdelávacieho fondu v horizonte jedného roku po konzultácii s medzinárodnými organizáciami a donormi, Rómami a inými účastnými stranami. Na základe technickej práce bola v decembri 2004 organizovaná konferencia v Paríži, ktorá potvrdila založenie fondu.
Na obdobie rokov 2005 až 2015 bolo RVF pridelených približne 34 miliónov euro od ôsmich bilaterálnych donorov (Kanada, Grécko, Írsko, Holandsko, Slovinsko, švédsko, švajčiarsko a Veľká Británia), súkromných nadácií a multilaterálnych agentúr (CEB a WB).
12. mája 2005 bol Rómsky vzdelávací fond zaregistrovaný ako švajčiarska nadácia a začal operovať vo svojej kancelárii v Budapešti. 17. februára 2006 bol Rómsky vzdelávací fond zaregistrovaný tiež ako maďarská nadácia. RVF, ktorého najvyšším predstaviteľom je Róm, má svoju samostatnú Správnu Radu zloženú z predstaviteľov medzinárodných organizácií, verejných inštitúcií, profesorov a mimovládnych organizácií.