user warning: Expression #8 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'romaeduc_web.node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT DISTINCT(node.nid) AS nid, node.title AS node_title, node_data_field_publication.field_publication_fid AS node_data_field_publication_field_publication_fid, node_data_field_publication.field_publication_list AS node_data_field_publication_field_publication_list, node_data_field_publication.field_publication_data AS node_data_field_publication_field_publication_data, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.delta AS node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta FROM node node LEFT JOIN ( content_field_related_publications node_data_field_related_publications INNER JOIN node node_node_data_field_related_publications ON node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications.vid ) ON node.nid = node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications.vid = node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.vid LEFT JOIN node node_node_data_field_related_publications_1 ON node_node_data_field_related_publications_node_data_field_related_publications.field_related_publications_nid = node_node_data_field_related_publications_1.nid LEFT JOIN content_type_publication node_data_field_publication ON node.vid = node_data_field_publication.vid LEFT JOIN content_field_related_publications node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications ON node_node_data_field_related_publications_1.vid = node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications.vid WHERE (node.status = 1 OR (node.uid = 0 AND 0 <> 0) OR 0 = 1) AND (node.type in ('publication')) AND (node_node_data_field_related_publications.nid = 269 ) GROUP BY nid ORDER BY node_node_data_field_related_publications_1_node_data_field_related_publications_delta ASC LIMIT 0, 3 in /home/romaeduc/old/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 807.

RÓMSKY VZDELÁVACÍ FOND

ROMSKÝ VZDĚLÁVACÍ FOND


CÍLE RVF

Cílem RVF je přispět ke zmenšení rozdílů ve vzdělávacích výsledcích Romů a Neromů prostřednictvím programů a kroků, které podporují kvalitní vzdělávání Romů, včetně sbližování vzdělávacích systémů. Hlavním cílem Romského vzdělávacího fondu je podporovat rozvoj a implementaci vzdělávacích politik, které přispívají k včleňování Romů do vzdělávacích systémů.

AKTIVITY RVF

Romský vzdělávací fond operuje ve čtyřech základních oblastech:
- RVF zajišťuje financování projektů, které jsou v souladu s cíli a principy RVF, a které jsou schváleny Radou RVF. Typologie grantů zahrnuje zlepšený přístup romských dětí do předškolních zařízení, zlepšování vyučovacích metod a zvyšování kapacity školního personálu v multikulturním prostředí, zvyšování motivace romské komunity a její participaci na vzdělávacím systému, posílení podpory Romů po skončení studia, posílení vzdělávání dospělých, redukování ekonomických a administrativních bariér pro přístup Romů na všechny stupně vzdělávání a zapracování romské kultury a jazyka do učebních osnov.

- Politika RVF a technická podpora se skládá ze studií, strategického rozvoje, vzdělávacích aktivit a poradenských služeb, které podporují celkové cíle RVF prostřednictvím finanční podpory projektů a programů ze strany RVF, které splňují tyto cíle a vytvářejí prostor pro dialog s vládami zemí a občanskou společností v otázkách reformy vzdělávání a inkluze Romů.

- Komunikace a obhajoba ze strany RVF se soustřeďuje na reformy politik vytvářením politik a programů. Tyto aktivity zahrnují fundované a spolehlivé informace v otázkách romského vzdělávání spolu s hodnocením důsledku současných reforem a aktivit jak vlád tak občanské společnosti. Také zajišťuje platformu pro diskuzi, která zajistí, že názory různých stran jsou brány v úvahu. Tato výměna informací a zkušeností mezi více účastníky romského vzdělávání zajišťuje, že energie není mrhána zbytečně, a že sdílené zkušenosti vytvářejí společné povědomí.

- Širokospektrální stipendijní program (the Roma Memorial University Scholarship Fund) je z hlediska oceňování dosažených výsledků otevřenou soutěží pro romské studenty. Je financován prostřednictvím RVF a zajišťuje granty přibližně pro 700 studentů vysokých škol a univerzit každý rok. Prioritními oblastmi podpory jsou: právo, humanitní vědy (veřejná správa, žurnalistika, politologie, sociologie, pedagogika a historie). Studenti získají podporu na základě dostupných zdrojů.

V souladu s naším závazkem k přehlednosti jsou aktivity Romského vzdělávacího fondu definovány v podrobných operačních stanovách. Jakákoli úprava těchto stanov musí být schválena Radou Romského vzdělávacího fondu. Stanovy se týkají zaměstnanců RVF, ale také Rady RVF, všech partnerů RVF a příjemců grantů. V dodatku stanov se nacházejí vzory různých zpráv a formuláře.

Vzhledem k jeho závazku rovných šancí pro Romy je Romský vzdělávací fond spravovaný z větší části Romy, kteří tvoří dvě třetiny celkového počtu zaměstnanců a konzultantů RVF.

JAK A PROČ BYL RVF ZŘÍZENÝ

V červenci 2003 se v Budapešti konala první regionální konference na nejvyšší úrovni pod názvem: „Romové v expandující Evropě: Výzvy do budoucnosti". Účastnickými zeměmi byly Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Srbsko a Černá hora a Slovenská republika. Konference byla spolufinancována Světovou bankou, Open Society Institute (OSI), Evropskou komisí, UNDP, Radou Evropské rozvojové banky a vládami Maďarska, Finska a Švédska. Konference se usnesla na
 
(A) založení Dekády Romské inkluze 2005 - 2015, během níž by se země měly soustředit na snížení rozdílů v klíčových výsledcích ekonomického a lidského rozvoje; a
(B) založení mezinárodního Romského vzdělávacího fondu.
Na konferenci se Světová banka zavázala zajistit technické aktivity potřebné pro založení Vzdělávacího fondu v horizontu jednoho roku po konzultaci s mezinárodními organizacemi a dárci, Romy a jinými účastnými stranami. Na základě technické práce byla v prosinci 2004 organizována konference v Paříži, která potvrdila založení fondu.

Na období 2005 až 2015 bylo RVF přiděleno přibližně 34 milionů euro od osmi bilaterálních dárců (Kanada, Řecko, Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, švédsko, švýcarsko a Velká Británie), soukromých nadací a multilaterálních agentur (CEB a WB).

12. května 2005 byl Romský vzdělávací fond zaregistrován jako švýcarská nadace a začal operovat ve své kanceláři v Budapešti. 17. února 2006 byl Romský vzdělávací fond zaregistrován také jako maďarská nadace. RVF, jehož nejvyšším představitelem je Rom, má svou samostatnou Správnou Radu složenou z představitelů mezinárodních organizací, veřejných institucí, profesorů a nevládních organizací.